5.4 Bijsturen met hulp leidinggevende

Hulp vragen aan een leidinggevende is onderdeel van de invalshoek aansturen en bijsturen van Vriendelijk orde houden (VOH). Hiermee maken docenten orde. Samen met hun leidinggevende zorgen ze ervoor dat een leerling een Tijdrovende opdracht altijd inlevert.  Zo lossen problemen zich op en blijven conflicten achterwege.

De meeste problemen los ik samen met mijn leerlingen op. In uitzonderlijke gevallen doe ik een beroep op mijn leidinggevende of op ouders. Een leerling die een Tijdrovende opdracht niet bij mij inlevert, vraag ik deze opdracht in te leveren bij de leidinggevende. De samenwerking met leidinggevende zorgt ervoor dat de leerling de opdracht altijd inlevert.

Nu beantwoorden

Hoe zorg ik er tot op heden voor dat een maatregel efficiënt en effectief wordt afgehandeld?

Thuis beantwoorden

Hoe zorg ik er in de toekomst voor dat een maatregel efficiënt en effectief wordt afgehandeld?

Hier komt een nieuw filmpje

Aansturen met hulp leidinggevende

Nieuwsberichten over de module aansturen met hulp leidinggevende

Ondersteuning van leerkracht op PO door directie

Inleiding

Dit deelgebied ‘Bijsturen met hulp leidinggevende’ van de invalshoek ‘Aansturen en bijsturen’, is te zien als een losse module. Met deze module werk je, indien nodig,  samen met je leidinggevende bij het laten inleveren van een Tijdrovende opdracht. Daarmee maak je orde.

Bij het aansturen en bijsturen van gedrag maakt VOH gebruik van de Tijdrovende opdracht. Het feit dat deze maatregel een leerling tijd kost is de belangrijkste reden voor de effectiviteit ervan. De effectiviteit van de maatregel verhoog je als jouw leidinggevende ondersteuning biedt als een leerling de opdracht niet bij jou inlevert. De leidinggevende vraagt de leerling dan op jouw verzoek om de opdracht bij de leiding in te leveren. Zo zorg je ervoor dat je bij elke stap van de Handelingsladder vriendelijk blijft.

In eerste instantie vraag je de leerling de opdracht in te leveren bij jou, als dat niet gebeurt, levert de leerling de opdracht in bij jouw leidinggevende en pas als dat in orde is, mag de leerling weer de les in. Wat je daarmee voorkomt, is dat een leerling die de opdracht niet inlevert jouw les blijft verstoren.

Deze samenwerking lijkt op die in een gezin. Als ouders bij de opvoeding eensgezind eenzelfde houding aannemen is dat voor het kind prettig en duidelijk. Zowel thuis als school voed je samen met anderen kinderen op. Samen staan docent, leidinggevende, onderwijsondersteunend personeel en ouders sterker dan alleen.

Als op school iedereen eendrachtig dezelfde boodschap afgeeft, is het voor en leerling duidelijk wat de school van hem of haar vraagt. Maak daarom, nog voordat je start met Vriendelijk orde houden in de klas, hierover een afspraak met je leidinggevende.

Naast dat je hulp vraagt van je leidinggevende kan soms ook het contact met ouders de leerling aansporen zich op een goed manier te gedragen. Als de leerlingen weten dat jij je leidinggevende of hun ouders erbij kan betrekken als zij de opdracht niet inleveren, dan leveren ze de opdracht liever direct in. Daarmee vermijden ze contact met ouders en jouw leidinggevende over de aanleiding van de opdracht. Deze  samenwerking tussen jou, je leidinggevende en ouders is effectief, omdat het de leerling op vriendelijke en duidelijke manier en zonder enige vorm van vergelding terugleidt naar gewenst gedrag. Het is daarnaast ook effectief omdat het ervoor zorgt dat er steeds minder maatregelen nodig zijn.

Hulp leidingevende is samen met Gebruik van lichaamstaal, Aansturen met Tip en Tijdrovende opdracht onderdeel van de invalshoek Aansturen en bijsturen van VOH.

Bekijk de ladder met de genoemde vier handelingen linksboven in het overzicht van Vriendelijk orde houden

Inhoudsopgave

 1. Belang hulp van leidinggevende
  1.1 Wel hulp van leidinggevende
  2.2 Geen hulp van leidinggevende
  1.3 Start samenwerking met leidinggevende
 2. Ontspannen lesgeven
 3. Verantwoordelijkheid docent
 4. Verantwoordelijkheid leidinggevende
 5. Hulp van ouders
  5.1 wanneer bel je ouders?
 6. Samenvatting
 7. Credits

1 Belang hulp van leidinggevende

1.1 Wel hulp van je leidinggevende

Een leerling die de opdracht niet inlevert bij jou, levert deze daarna in bij je leidinggevende. Pas als je leidinggevende tevreden is over de gemaakte opdracht, mag de leerling weer bij jou in de les. Zo voorkom je conflicten.

1.2 Geen hulp van je leidinggevende

Als jij zelf druk moet uitoefenen op een leerling die de opdracht niet inlevert, dan levert dat spanning op. Dit heeft zijn weerslag op jullie relatie en op hoe komende lessen gaan verlopen. Het houd je af van wat werkelijk belangrijk is: lesgeven.

1.3 Start samenwerking met leidinggevende

Als eerste vraagt je aan je leerlingen om vriendelijk en duidelijk te zijn (Kader). Omdat jij je zelf aan het kader houdt (Toon gewenst gedrag), accepteren je leerlingen dat jij een leerling bijstuurt die gedrag vertoont dat niet past bij het kader (Aansturen en bijsturen).

Voordat je start met een nieuwe groep maak je met je leidinggevende een afspraak. Deze afspraak ziet er zo uit: Als een leerling een Tijdrovende opdracht niet bij jou inlevert, neemt je leidinggevende het inleveren van jou over. Je leidinggevende gaat dan op jouw verzoek naar de leerling toe en vraagt de leerling de opdracht bij de leiding in te leveren.

Een leerling die een Tijdrovende opdracht niet op het afgesproken moment inlevert, vraag je eerst de opdracht nogmaals te maken buiten de les, ook vraag je een leerling in dat geval een uitstuurbriefje te halen en dat samen met de opdracht aan het einde van de les in te leveren. Als de leerling ook op dat verzoek niet ingaat, neem jij contact op met je leidinggevende. De leidinggevende vraagt dan aan de leerling de opdracht bij hem of haar in te leveren. Pas als de opdracht is ingeleverd, mag de leerling jouw lessen weer bijwonen.

Als er tussen het uitdelen en inleveren enige dagen zitten, kun jij de leerling vragen de Tijdrovende opdracht een volgende dag buiten de les om bij jou in te leveren. Levert een leerling de opdracht niet in, dan bel je de ouders, legt uit wat er aan de hand is, en vraagt de ouders toe te zien op het alsnog maken van de opdracht.

Deze twee vormen van samenwerking met je leidinggevende en met ouders is pas effectief als je daadwerkelijk een Tijdrovende opdracht aan een leerling hebt gegeven. Schroom daarom niet om daadwerkelijk een Tijdrovende opdracht uit te delen en samen met de schoolleiding of ouders toe te zien op het inleveren daarvan. Als bij de leerlingen bekend is hoe de verschillende betrokkenen dit aanpakken, passen ze ervoor op om jouw les te verstoren.

Wil je dat jouw leerlingen ook buiten jouw lokaal profiteren van de module ‘Bijsturen met hulp leidinggevende’? Zet Vriendelijk orde houden in de klas dan schoolbreed in (Implementeren).

2 Ontspannen lesgeven

Door de samenwerking met je leidinggevende, kunt erop vertrouwen dat een leerlingen de Tijdrovende opdracht die jij geeft, altijd maakt. Hierdoor verdwijnt de spanning uit de les. Je voelt je op je gemak en bent in staat om de leerling duidelijk, vriendelijk (met aandacht en mededogen) tegemoet te treden. De leerling merkt dat jij niet uit bent op een machtsspelletje, afstraffing, vergelding of vernedering. Dit vergroot bij de leerling de bereidheid om de eigenlijke confrontatie aan te gaan, namelijk die met het eigen gedrag. Door de afspraak met je leidinggevende overwegen leerlingen niet om de opdracht niet te maken. Het aantal verstoringen neemt af en er is ruimte voor een prettige les. Kortom, de afspraak met je leidinggevende stelt je in staat vriendelijke, aandachtig, hulpgericht en doordacht les te geven.

Zonder deze afspraak met je leidinggevende ben je op jezelf aangewezen en liggen conflicten met een leerling die de Tijdrovende opdracht niet inlevert op de loer.  Deze conflicten voorkom je door samen te werken met je leidinggevende.

3 Verantwoordelijkheid docent

Jouw aandeel bij het inleveren van de opdracht bestaat, naast het afspreken van een moment om de opdracht in te leveren en de leerling op dat moment om de opdracht te vragen, uit het nogmaals verstrekken van dezelfde Tijdrovende opdracht (kopie) als een leerling de opdracht de volgende les niet bij zich heeft. Je vraagt de leerling dan de Tijdrovende opdracht buiten de les te maken en aan het einde van de les terug te komen met een uitstuurbriefje.

Weer heeft de leerling de kans de opdracht uit te voeren. Als aan het einde van de les de leerling niet komt opdagen, geef je dit door aan je leidinggevende. De leidinggevende neemt het inleveren van de opdracht dan van jou over.

4 Verantwoordelijkheid leidinggevende

Je leidinggevende krijgt van jou te horen dat een leerling ook in tweede instantie een Tijdrovende opdracht niet heeft ingeleverd.

Je leidinggevende zoekt de leerling dan op en vraagt de leerling de Tijdrovende opdracht bij hem of haar in te leveren. Als de leerling de opdracht naar behoren heeft inlevert, geeft je leidinggevende de leerling toestemming voor het bezoeken van jouw les. Bij deze manier van werken mag de leerling pas weer bij jou in de les nadat de opdracht is ingeleverd bij de leidinggevende.

Als een leerling ook nu weigert de opdracht te maken is het tijd de ouders uit te nodigen voor een gesprek.

5 Hulp van ouders

Ook de ouders spelen een rol. Je leidinggevende kan ouders op gesprek vragen, maar ook jij kunt de ouders om medewerking vragen als je met de leerling hebt afgesproken de Tijdrovende opdracht tussen twee lessen in te leveren.

5.1 Wanneer bel je ouders?

Je kunt ouders alleen bellen wanneer je met een leerling buiten de les om een moment hebt afgesproken om een opdracht in te leveren. Als een leerling de opdracht niet inlevert op het afgesproken moment buiten de les om bel je de ouders.  Je geeft dan aan dat hun kind de opdracht niet heeft ingeleverd en vraagt de ouders hun hun zoon/dochter aan te sporen om de volgende les de Tijdrovende opdracht in te leveren.

De eerste keren dat je ouders belt, zul je dit als spannend ervaren. Gelukkig blijken ouders meestal blij te zijn met jouw vraag om hulp. Niet voor alle leerlingen is het een stok achter de deur maar voor de meeste wel. Als je belt zullen ouders in uitzonderlijke gevallen  volledig partij kiezen voor hun kind. Je bedankt de ouders dan toch voor het gesprek en vervolgens geef je aan dat je verdere stappen intern binnen school (met je leidinggevende) regelt.

Als de leerling, ondanks het gesprek met de ouders, de volgende les de opdracht niet bij zich heeft, neem je contact op met je leidinggevende om de Tijdrovende opdracht via hen in te laten leveren.

6 Samenvatting

Doordat de samenwerking met je leidinggevende en ouders levert een leerling een Tijdrovende opdracht altijd in.

Tip

In het VO is van groot belang dat vanaf het moment dat je leidinggevende het inleveren van jou overneemt, alles zo snel mogelijk en liefst binnen één week geregeld is. Anders gaan leerlingen in school rondhangen. Daaruit ontstaan dan weer andere problemen.

7 Credits

Jeroen van Morselt – Schoolleider Jeroen van Morselt (schoolleider op het Pieter Nieuwland College) heeft samen met Johan ’t Hart (docent muziek op het PNC) deze aanpak ontwikkeld. Niet alleen Johan werkte op deze manier, ook collega’s gingen hiermee aan de slag. Het gevolg van deze samenwerking was dat op het PNC docenten minder leerlingen uit de les stuurden.