6.4.2 High impact learing

Met de invalshoek Lesinhoud van VOH maak je orde in de klas. Dit artikel over High impact learning geeft aanwijzingen hoe je leerlingen verantwoordelijk maakt voor (een deel van) hun eigen ontwikkeling. Bekijk in dit verband ook de pagina op deze site met een vertaling van de self determination theory.

Nu volgt een samenvatting van de theorie van Filip Dochy. Schuingedrukt in deze pagina’s staan raakvlakken met Vriendelijk Orde Houden (VOH).

bron:
https://www.te-learning.nl/blog/high-impact-learning-voor-opleiden-van-de-toekomst-cviov/

Afbeelding 75: Essentiële bouwstenen van High Impact Learning

 1. Een gevoel van urgentie, een ervaren ‘hiaat’ of probleem. Deze “UHP” vormt het startpunt of de aanleiding voor leren. Leren moet volgens Dochy vertrekken vanuit een duidelijke ervaring dat een probleem opgelost moet worden. Deze zienswijze sluit aan bij theorieën waarin wordt gesteld dat het bij ‘leren en ontwikkelen’ niet om het leren gaat, maar om ‘performance’. Dochy meent dat deze prikkels betekenis geven aan leren, en de betrokkenheid en intrinsieke motivatie voor leren bevorderen.
  VOH:
  Bij Leerlinggestuurd onderwijs zoekt een leerling iets urgents uit om daarmee een persoonlijk hiaat of probleem op te lossen. Deze stap kan alleen door de leerling genomen worden, de docent moet deze stap overlaten aan de individuele leerling.
 2. Zelf-management en learner control. Het is belangrijk om expliciet terug te blikken op handelingen, en na te denken over wat je anders kunt doen. Zo krijg je durf om te beslissen het over een andere boeg te gooien. Daarbij gaat het om reflecteren na afloop van een actie, maar ook tijdens een actie. Bij kunnen en willen sturen vraagt om een flexibele houding, waarin de lerende de omgeving beïnvloedt door anders te acteren. Het vereist ook het nemen van zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leren en professioneel handelen. Voldoende ‘learner control’, ruimte voor reflectie en adequate feedback van anderen zijn dan belangrijk voor het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy).
  VOH:
  Bij leerlinggestuurd onderwijs stelt een leerling bij elke periode nieuwe doelen en probeert die te realiseren. Door te bepalen in welke mate het doel is behaald, kan een leerling zichzelf inschatten en realistische doelen stellen voor de komende periode. Geleidelijk krijgt een leerling door dit proces zelfvertrouwen en plezier in het vak. De leerling reflecteert op eigen resultaten door zichzelf te beoordelen met een app of door een eigen presentatie mede te beoordelen.
 3. Collaboratie en coaching: sociale betrokkenheid, die tot uitdrukking komt in een “kluwen van sociale interacties” zouden deel uit moeten maken van leren. Samenwerking en coaching kunnen overigens een zeer divers karakter hebben. Dochy benadrukt hierbij ook het belang van vertrouwen voor echt leren.
  Vriendelijk Orde Houden start altijd met het opstellen van een kader en gaat dan verder met kennismaken. Pas als je elkaar kent en durft te vertrouwen, sta je open om iets te leren. Lees meer over de term motivatiecoach bij VOH. De docent deelt groepen af en toe anders in zodat elke leerling met verschillende medeleerlingen leert samenwerken (Samenwerken tijdens docentgestuurd onderwijs).
 4. De hybride omgeving. Leren is een continu proces, en geen gebeurtenis. Tijdens dit proces zet je diverse bronnen en methodes in (bijvoorbeeld een combinatie van online leren, face-to-face leren en werkplek leren, of de combinatie van synchroon en asynchroon leren). Dochy merkt hierbij op dat de mogelijkheden van digitale leeromgevingen overigens nog alles behalve “ten volle” worden benut.
  VOH:
  Vriendelijk Orde Houden geeft leerlingen het advies om externe deskundigen te raadplegen en stimuleert leerlingen elkaar te helpen, en stimuleert docenten om digitale leeromgeving op te zetten of een al bestaande omgeving daarvoor te benutten. Daarnaast adviseert Vriendelijk Orde Houden docenten om formeel en informeel leren te combineren.
 5. Actie en kennisdeling door de lerende. Dochy vindt het belangrijk dat lerenden actief leren, en samen met anderen leren. Verder zouden lerenden kennis vooral moeten toepassen in real-life of gesimuleerde situaties. Het delen van kennis zou ‘just in time’ moeten plaats vinden, op het moment dat kennis toegepast moet worden om bijvoorbeeld een probleem op te lossen. Hij pleit ook voor het mogen maken van fouten en het krijgen van feedback daarbij. Het “rechtzetten van fouten” is voor hem “een gewoon acceptabel leeronderdeel”.
  Lees het artikel op deze site over Betekenisvol onderwijs met als slotopmerking ‘Fail faster’. (Fouten horen erbij, dan kun je ze beter meteen maken).
 6. Flexibiliteit in formeel en informeel leren. Volgens Dochy kun je binnen een “boeiende leeromgeving” niet alles vooraf plannen. Leren vindt deels ook toevallig plaats, informeel en niet georganiseerd. Volgens hem werkt spontaan leren juist motiverend. Ontwerp daarom een leeromgeving met kansen voor informeel leren. Geef daarbij leerlingen de ruimte voor allerlei vormen van interactie waaruit spontaan zelfgeorganiseerde leeractiviteiten kunnen ontstaan. Via een portfolio kunnen lerenden dan vastleggen wat zij hebben geleerd (Dochy gaat hierbij niet in op de xAPI-ontwikkeling).
  VOH:
  Lees het artikel op deze site over informeel leren
 7. Assessment. Daarbij benadrukt Dochy het belang van “assessment for learning”, waarbij wederom feedback van groot belang is. Hij benadrukt het belang van basiskennis, en het toetsen ervan, maar waarschuwt voor het creëren van een hordenloop. De lerende zou vooral bevestigd moeten worden in wat hij of zij wel kan om gemotiveerd te blijven. Je hebt al met al volgens Filip Dochy een “evenwichtig toets- en assessmentinstrumentarium” nodig.
  De module van VOH Leerlinggestuurd onderwijs’ heette voorheen Assessment.
  Lees meer over de naamsverandering. De module leerling gestuurd onderwijs roept maar één vraag op: Wat stuurt de leerling?
  Lees bij de module Beoordeling de overwegingen die aan beoordelen voorafgaan. Bij deze module komt wederzijdse feedback aan de orde: Docent beoordeelt leerling en Leerling beoordeelt docent.