Johan ’t Hart,

Dit artikel is gepubliceerd in 2019 en geactualiseerd in 2021

Kader is een van de onderwerpen van Vriendelijk orde houden. Docenten gebruiken een kader om aan het begin van een lesperiode aan te geven hoe ze met hun leerlingen willen gaan werken. Bij het opstellen van een kader zoeken zij naar aanwijzingen die richting geven aan gedrag en naar criteria waaraan gedrag getoetst kan worden. Zij formuleren hun kader als aanwijzingen met een algemene strekking. Hoe duidelijker en bondiger geformuleerd, hoe sneller het is uit te leggen. Zo vergroten zij de kans dat hun leerlingen gewenst gedrag vertonen.

Nu volgen tips voor het maken van een kader.

Zoek een kader dat geldt voor iedereen. Maak het dienstbaar aan het geluk van allen. De hoop is dat wij ons met dit kader niet meer met superioriteitsgevoel keren tegen een gezamenlijke tegenstander (pesten).

Zorg ervoor dat er in elke situatie iemand verantwoordelijk is voor het kader. Normaal gesproken ben je als docent hiervoor verantwoordelijk maar bij werken in groepen draag je deze verantwoordelijkheid over aan een leerling. Degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het kader heeft steeds het algemeen belang en het geluk van allen voor ogen. Verschillen in machtspositie heft deze persoon op door om de beurt aan groepsleden verantwoordelijkheden te delegeren en iedereen de kans te geven invloed uit te oefenen op het geheel.

Tips bij het zoeken van een kader:

  • De wil tot macht is het meest wezenlijke kenmerk van de mens (Nietsche). Een samenleving kan niet zonder een machtsverdeling. Waar niemand de macht heeft, zal er altijd iemand zijn om haar te grijpen. Bij het onderwerp Kennismaken komt rolverdeling ter sprake. Door rolverdeling deel je de macht.
  • Volledige gelijkheid is een contradictio in terminis. Een oordeel over gelijkheid veronderstelt noodzakelijkerwijs een verschil tussen twee zaken die worden vergeleken. Absolute gelijke behandeling is vanuit het oogpunt van gelijkheid, dan ook nooit rechtvaardig: verschillen zullen er juist door bekrachtigd worden.

Van een contradictio in terminis (Latijn voor “tegenspraak in termen”) spreekt men als uit een bepaalde verbinding tussen woorden al kan worden afgeleid dat zoiets onmogelijk is. Bijvoorbeeld: “vloeibaar ijs”, “vierkante cirkel”, “primus inter pares” (bron Wikipedia).

Dit blog is tot stand gekomen na lezing van een boek van Rob Wijnberg getiteld “Nietsche en Kant lezen de krant”. Wijnberg (2011)