Johan ’t Hart,
Dit artikel is gepubliceerd in 2016 en geactualiseerd december 2022

De Amerikaanse econoom Robert Gordon schreef het boek The Rise and Fall of American Growth. Hierin geeft hij aan dat wij nu in een periode van stagnatie zitten. Tussen 1870 en 1970 plukten mensen de vruchten van de uitvinding en toepassing van elektriciteit, hygiëne in de gezondheidszorg, de telefoon, nieuwe landbouwtechnieken, vervoersmiddelen. In de NRC van 19 mrt 2016 staat een artikel over Gordon waarin hij aangeeft dat: ‘Alle grote uitvindingen zijn inmiddels wel gedaan’. Volgens hem is er na 1970 een gebrek aan grote uitvindingen.

Persoonlijk denk ik dat in deze tijd van corona naast technologische uitvindingen om het virus te bestrijden ook een uitvinding nodig is op het gebied van de menselijkheid. De hele maatschappij heeft volgens mij behoefte aan een uitvinding waarmee we goed met elkaar om kunnen gaan. Met deze uitvinding zou de 21e eeuw in een stroomversnelling kunnen raken en wellicht helpt dat bij het verantwoordelijk omgaan met onze planeet. Het artikel over Robert Gordon heeft mij op het idee gebracht voor de titel van dit artikel.

Met mijn werk voor de Stichting Rapucation en dan specifiek met Vriendelijk orde houden wil ik een bijdrage aan de menselijkheid leveren. Die bijdrage is voor mij , zolang ik leef, nooit af maar is een “work in progress”, steeds integreer ik nieuwe ideeën.

Inhoud

 1. Urgentie van de uitvinding van de menselijkheid
 2. Locatie en ontstaan
 3. Doelgroep
 4. Details en valkuilen.
 5. Wie leveren een bijdrage aan Rapucation.
 6. Resultaten
 7. Krachten bundelen

1 Urgentie

In 2007 las ik een boek van Paul Cliteur: Moreel Esperanto Cliteur (2007). Het laatste deel van het boek verontrustte mij. In het derde deel van het boek komt de term Laïcité ter sprake, dit is een opvatting over de aard van het staatsgezag. Een land kan bij wet bepalen dat godsdienstuitingen toe zijn gestaan, maar dan met de kanttekening dat je je geloof niet uitdraagt in een publieke functie (Een rechter kan zijn vonnis niet baseren op sterrenwichelarij). Een president zal zijn religieuze overwegingen buiten beschouwing moeten laten.

Ik lees in Moreel Esperanto: “Het getuigt niet van ‘respect’ mensen opvattingen te laten verkondigen die je absurd vindt zonder hen daarvan in kennis te stellen.”

Een aanvulling van mij hierop: het getuigt ook niet van tact als je op elke opmerking waar je het niet mee eens bent fel reageert. Verzuring ligt dan op de loer.

Ik zag in mijn fantasie conflicten oplaaien en tanks door mijn straat rijden. Vanaf 2007 heb ik al mijn energie ingezet om tegenwicht te bieden tegen de chaos die eraan komt als iedereen elkaar principieel te lijf gaat. Ik prefereer om vreedzaam te leven. Daarom heb ik samen met vele anderen projecten uitgevoerd met de Stichting Rapucation en coach ik nu docenten met Vriendelijk orde houden.  Samenvattend is het resultaat van deze inspanningen de uitvinding van de menselijkheid.

2. Locatie en ontstaan

De leerlingen op de school waarin ik muziekles gaf van 1980 tot 2017, het Pieter Nieuwland College zijn van zeer diverse afkomst. Per jaar gaf ik les aan gemiddeld vijfhonderd leerlingen zonder dat er iemand over mijn schouder meekeek en mij vertelde wat ik moest doen. Ik kon mijn idealen in mijn lessen op verschillende manieren uitproberen. Deze idealen zijn ontstaan in een multiculturele omgeving. Via de Stichting Rapucation deel ik mijn kennis en breng die met Vriendelijk orde houden zo breed mogelijk onder de aandacht.

Mijn ideeën op het gebied van de uitvinding van de menselijkheid zijn op het Pieter Nieuwland College ontstaan en hebben zowel betrekking op didactisch gebied als op muzikaal gebied.  Voor beide gebieden is inmiddels een eigen website te bezoeken. Voor de didactiek is er de website Vriendelijk orde houden en voor muziek is er de website Conductors Band. Bij initiatieven vallen onder de Stichting Rapucation die ook nog een eigen website heeft: www.rapucation.eu

3 Doelgroep

De doelgroep waar Rapucation de uitvinding van de menselijkheid als eerste heeft inzet is het onderwijs. Ik hoop dat door initiatieven van Rapucation leerlingen, docenten en leidinggevenden kunnen genieten van een inspirerende, harmonieuze en plezierige schoolomgeving. Ik hoop dat de leerlingen vervolgens in de maatschappij hun verantwoordelijkheid nemen en goed voor elkaar en de aarde zorgen. De urgentie van deze wens neemt in mijn ogen jaarlijks toe.

Na vele projecten op scholen is dit het aanbod van Rapucation op gebied van Vriendelijk orde houden:

Door het volgen van de cursus Vriendelijk orde houden maken niet alleen docenten en studenten kennis met deze menselijke benadering maar ook hun leerlingen, hun leidinggevende en de ouders van hun leerlingen. Hoe meer deelname, hoe meer ik verwacht dat betrokkenen de ruimte die hierdoor ontstaat, willen behouden en alert zullen reageren bij het aantasten van vrijheden. Over het aantasten van vrijheden schreef ik eerder een stuk met als titel Humanisme.

Als de noodzaak van de uitvinding van de menselijkheid door anderen herkent wordt en op de agenda komt van politieke partijen, dan behoort naast het onderwijs de hele maatschappij tot de doelgroep.

4 Details en valkuilen

Praktische toepassingen van de uitvinding van de menselijkheid komen terug in bj verschillende invalshoeken. De links hieronder verwijzen naar modules van de cursus Vriendelijk orde houden:

Hoe breng je menselijkheid naar de onderwijspraktijk?

Bij de cursus Vriendelijk orde houden krijgen docenten deze adviezen:

 • Zorg eerst voor een kader waar iedereen zich aan wil houden. Bijvoorbeeld: vriendelijk en duidelijk. Hiermee bepaal je de condities waarbij het mogelijk is samen te werken.  In combinatie met keuzevrijheid biedt dit kansen om te netwerken.
 • Bied ruimte voor Kennismaken onder ander via persoonlijke verhalen (dit kan geschreven zijn, getekend of ieder andere gewenste vorm). Door deze verhalen begrijp je elkaar beter. Vervolgens zorg je voor kansen om vakinhoudelijk kennis met elkaar te delen via wisselende groepssamenstellingen en rolwisseling. Zo ontstaat een hechte groep.
 • Bewaak het kader. Gedrag dat niet voldoet aan het kader stuurt je aan of stuur je bij, waarbij lichaamstaal en non-verbale signalen de eerste stap zijn om gedrag voorspelbaar aan te sturen. Dat doe je op een vriendelijke manier, en daarmee verbeter jede sfeer in de klas en is het mogelijk les te geven zonder ruis.
 • Geef je leerlingen de gelegenheid enerzijds instructie en anderzijds geef je ze de gelegenheid om zelf  doelen te formuleren en deze op eigen wijze te realiseren (Lesinhoud). Geef leerlingen de ruimte hun expertise met elkaar te delen en stimuleer Samenwerken

Dit alles begint met het weglaten van boosheid. Zelfs spelen of je boos bent, is af te raden. Mijn eigen ervaringen hiermee beschreef ik eerder in een nieuwsbericht: Wat is beter? Vriendelijk of streng?

De valkuil bij een strenge manier van lesgeven is dat je, voordat je er zelf erg in hebt, te streng bent. Alleen jij kunt je eigen strengheid reguleren. Als je per ongeluk te streng bent, ervaren jouw leerlingen jou dan nog als rechtvaardig? Voor je het weet krijgen ze een hekel aan je of je maakt ze angstig. Daarmee beschadig je de onderlinge relatie.

Lees meer over een ongewild effect van boosheid en strengheid bij het onderwerp Reguleer je energie

5 Wie leveren een bijdrage aan Rapucation?

Het meeste heb ik geleerd van mijn leerlingen. Zij hebben mij in vertrouwen verteld hoe zij aankijken tegen het onderwijs.

Een grote groep collega’s, deskundigen en cursisten dragen bij aan Vriendelijk orde houden. Als zij een nieuw element toevoegen dat ook voor andere docenten relevant is, staat hun naam en hun bijdrage onderaan het betreffende onderwerp met cursusmateriaal bij ‘credits’. Citaten uit boeken en publicaties  over onderwijs maar ook uit de filosofie zijn toegevoegd aan de cursus.

6 Resultaten

Een uitvinding is pas een uitvinding als deze herhaalbaar is in verschillende omstandigheden. Met de website van de Conductors Band en met de cursus Vriendelijk orde houden voor leerkrachten en docenten hoop ik mijn uitvinding van de menselijkheid te verspreiden.

7 Krachten bundelen?

Bent u  VO docent of leerkracht op het PO en wilt u onze cursus vriendelijk orde houden online, in Amsterdam of op locatie volgen?
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u uw krachten, juist nu in deze uitdagende tijd met ons bundelen? Neem dan contact met ons op via:  info@rapucation.eu

Tenslotte
Mijn voorstel is om Moreel Esperanto vooraan de uitvinding van de menselijkheid te noemen. Met deze uitvinding hoop ik docenten en leerkrachten in staat te stellen hun boosheid en strengheid achter zich te laten en hoop ik dat verschillende bevolkingsgroepen, leerlingen, leidinggevende en ouders de zowel vriendelijke als duidelijke houding van docenten en leerkrachten overnemen. Wat ik hoop dat de cultuur clash die ik voelde aankomen in het boek van Paul Cliteur achterwege kan blijven.

Meer blog’s van Johan ’t Hart: www.rapucation.eu/blog-de-lerende-docent/

De afbeelding bij dit artikel is van Els ter Horst en symboliseert de gewenste uitkomst van dit artikel met samenwerking en harmonie.

Netwerk