Algemene Voorwaarden – General Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLANDS – English version below.

Algemene voorwaarden van de Stichting Rapucation geactualiseerd 23 september 2023

EEN BESTELLING
Producten bestelt u via onze webwinkel. U bereikt de webwinkel via onze homepage: vriendelijkordehouden.nl
U kunt contact met ons opnemen via:
https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-ons/contact/

CURSUS VRIENDELIJK ORDE HOUDEN

 • Een cursus Vriendelijk Orde Houden geeft de Stichting Rapucation in Amsterdam of online. In Nederland ontvangt u bij de cursus het cursusboek.
 • Na het bestellen van een cursus ontvangt u binnen een week na betaling per mail de factuur en de algemene voorwaarden en neemt een coach van de Stichting Rapucation contact met u op over een datum.
 • Als de datum is vastgesteld, ontvangt u een mail met een opdracht ter voorbereiding van de cursus.
 • Als u de cursus online volgt, krijgt u vooraf materiaal toegestuurd per mail om uit te printen.
 • Een certificaat van deelneming krijg u direct na afloop van de cursus. Als u de cursus online volgt, ontvangt u het certificaat van deelneming na afloop van de cursus per mail.
 • Na het bestellen van de cursus ontvangt u via het e-mailadres rapucation.eu@gmail.com een aantal mails met de vragen die betrekking hebben op het toepassen van Vriendelijk Orde Houden in uw lespraktijk.
 • De cursus duurt vier uur.
 • Na de cursus krijgt u de gelegenheid om gedurende een half jaar per mail vragen te stellen aan de coach.

TEAMCURSUS VRIENDELIJK ORDE HOUDEN

 • De Stichting Rapucation biedt de Teamcursus alleen aan in Nederland.
 • Een Teamcursus duurt twee uur.
 • Een Teamcursus kunt u bestellen via de webwinkel. Ook is het mogelijk dat wij u voorafgaande aan de cursus een factuur sturen. Neemt u daarover contact met ons op via:
  https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-ons/contact/

CONDITIES
De Stichting Rapucation verplicht zich ertoe de cursus te verzorgen op de afgesproken cursusdatum.
De cursus gaat altijd door tenzij er overmacht is bij de coaches. In dat geval zoeken wij een nieuwe datum. Tijdens de individuele cursus bepalen we de datum waarop de begeleiding van deze cursus eindigt.

GEHEIMHOUDING
De Stichting Rapuction garandeert dat zij informatie die zij verkrijgt tijdens de cursus nimmer ter beschikking zal stellen aan derden.

GARANTIE / COPYRIGHT STICHTING RAPUCATION :
De stichting is verantwoordelijk voor het actualiseren van de website van Vriendelijk Orde Houden. Tevens zorgt de stichting voor een geschikte werkruimte voor de cursus. Eigendomsrecht van teksten en afbeeldingen op de site berust bij de Stichting Rapucation. Als u materiaal van ons wilt delen, vraag dan toestemming via: https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-ons/contact/
Bij toestemming altijd ons websiteadres vermelden.

DECLAREREN
Wij raden u aan de factuur die u van ons ontvangt te declareren bij de administratie van uw school.

ANNULEREN CURSUS
Tot 14 dagen na je betaling heeft u recht op annulering. Bij ziekte of andere omstandigheden heeft u tot 24 uur voorafgaande aan de cursus de mogelijkheid om een andere cursusdag te kiezen. Bij te late afmelding volgt geen restitutie.

PRIVACY/KLACHTEN
Tijdens de afgesproken periode die voor de begeleiding is uitgetrokken, bewaart de Stichting Rapucation uw gegevens. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij u zelf aangeeft behoefte te hebben aan extra begeleiding. Wilt u meer weten over ons privacybeleid of een klacht doorgeven? Ga dan naar:
vriendelijkordehouden.nl/over-ons/contact

NIEUWSBRIEF
Bij inschrijving worden deelnemers aangemeld voor de nieuwsbrief van Vriendelijk Orde Houden.

BETALEN
Betalen bij de webshop van Vriendelijk Orde Houden kan met IDEAL of met een creditkaart. Als er een te groot bedrag is overgemaakt dan wordt het surplus binnen drie weken teruggestort.

CRKBO
De Stichting Rapucation is geregistreerd bij het CRKBO en daarom vrijgesteld van b.t.w.

ANBI
De Stichting Rapucation is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS – ENGLISH

General terms and conditions of the Rapucation Foundation updated September 23, 2023

AN ORDER
Products can be ordered through our web store. You can reach the web store through our homepage: friendlyandfairteaching.com
You can contact us at:
https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-ons/contact/

FRIENDLY AND FAIR TEACHING COURSE

 • A course in Friendly and Fair Teaching is given by the Rapucation Foundation in Amsterdam or online. In the Netherlands you will receive the course book with the course.
 • After ordering a course you will receive the invoice and terms and conditions by email within a week of payment and a coach from the Rapucation Foundation will contact you about a date.
 • Once the date is set, you will receive an email with an assignment to prepare for the course.
 • If you are taking the course online, you will be sent materials in advance by email to print out.
 • You will receive a certificate of attendance immediately upon completion of the course. If you are taking the course online, you will receive the certificate of attendance by mail upon completion of the course.
 • After ordering the course, you will receive several emails via the email address rapucation.eu@gmail.com with the questions related to applying Friendly and Fair Teaching in your teaching practice.
 • The course will last four hours.
 • After the course, you will have the opportunity to ask questions of the coach by email for six months.

TEAM COURSE FRIENDLY AND FAIR TEACHING

 • The Rapucation Foundation offers the Team Course only in the Netherlands.
 • A Team course lasts two hours.
 • You can order a Teamcourse via the webstore. It is also possible that we send you an invoice prior to the course. Please contact us at: https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-ons/contact/

CONDITIONS
The Rapucation Foundation undertakes to provide the course on the agreed course date.
The course will always take place unless there is force majeure on the part of the coaches. In that case, we will find a new date. During the individual course we determine the date when the coaching of this course ends.

CONFIDENTIALITY
The Rapuction Foundation guarantees that it will never make information obtained during the course available to third parties.

WARRANTY / COPYRIGHT FOUNDATION RAPUCATION :
The foundation is responsible for updating the Friendly and Fair Teaching website. The foundation also provides a suitable workspace for the course. Ownership of texts and images on the site belongs to the Rapucation Foundation. If you wish to share any of our material, please ask permission at: https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-ons/contact/
When giving permission always include our website address.

DECLARE
We recommend that you declare the invoice you receive from us to your school’s administration.

CANCELLATION COURSE
Up to 14 days after your payment, you have the right to cancel. In case of illness or other circumstances, you have up to 24 hours prior to the course to choose another course day. No refunds will follow in case of late cancellation.

PRIVACY/COMPLAINTS
During the agreed period set aside for counseling, the Rapucation Foundation will retain your data. After that the personal data will be deleted, unless you indicate a need for additional guidance. Would you like to know more about our privacy policy or pass on a complaint? Then go to:
vriendelijkordehouden.nl/over-ons/contact

NEWSLETTER
Upon registration, participants are signed up for the Friendly and Fair newsletter.

PAY
Payment at the Vriendelijk Orde Houden webshop can be made by IDEAL or by credit card. If an excessive amount has been transferred, the excess will be refunded within three weeks.

CRKBO
The Rapucation Foundation is registered with the CRKBO and therefore exempt from VAT.

ANBI
The Rapucation Foundation is an ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling / Public Benefit Institution)